Том 18, № 2 (2014)

Зміст

Інформація про Вісник

© Донецький національний університет, 2014
PDF

Математика

B. V. Bondarev, V. O. Boldyreva
9-14
A. V. Zolotaya
15-20
I. G. Klyuchnyk
PDF
21-25
О. V. Alexandrova
26-31

Механіка

O. P. Abramova, S. V. Abramov
32-40
N. S. Bondarenko
41-48
I. A. Moiseyenko, V. I. Storozhev, M. N. Chernov
49-53
N. P. Podchasov
54-59
L. A. Fil’shtinskii
60-64
V. A. Shpak
65-70

Інформатика

V. V. Danilov, V. A. Chenska
71-77
S. V. Storozhev
78-80

Фізика

V. S. Abramov
81-89
J. I. Gusieva, L. S. Pokhil, A. N. Kuchko
90-93
L. S. Metlov
94-101

Хімія

V. D. Aleksandrov, O. A. Pokyntelytsia, A. Y. Sobolev
102-105
O. V. Baranova, V. S. Doroshkevich, A. N. Shendrik
106-111
A. V. Belyj, N. I. Belaya, K. N. Simonova
112-115
A. V. Ignatov, A. O. Zhegailo, D. M. Utochkin, K.I. Kolesnikova
116-120
V. V. Odaryuk, I. D. Odaryuk, L. V. Kanibolotska, A. N. Shendrik
121-125
E. Yu. Poіmanova, G. M. Rozantsev, E. E. Belousova, E. S. Chuntuk
126-130
V. V. Stetsyk
131-136
N. А. Turovskij, Yu. V. Berestneva, Е. V. Raksha, М. Yu. Zubritskij
137-140
K. A. Chebyshev, D. V. Korotina, L. V. Pasechnik, L. I. Ardanova
141-144

Біологія

I. I. Strel’nikov
145-151
P. A. Sychov, N. P. Tkachenko
152-155
I. V. Totsky, V. A. Lyakh
156-160
A. I. Safonov
161-168