№ 1-2 (2019)

DOI: http://dx.doi.org/10.31558/1817-2237.2019.1-2

Зміст

Інформація про Вісник

© Донецький національний університет імені Василя Стуса, 2019
PDF
© Донецький національний університет імені Василя Стуса, 2019
PDF

Механіка

Yu. M. Kononov, Ya. I. Sviatenko
4-12

Математика

T. V. Voloshyna
PDF
13-19
O.O. Desiateryk
PDF
20-25
Yu. V. Zhuchok
PDF
26-33
H. V. Krainichuk (Shelepalo)
PDF
34-45
M. I. Kuchma, H. V. Ivasyk
PDF
46-51
T. D. Lukashova
PDF
52-57
T. V. Obikhod
58-65
Yevhen Pirus
66-75
R. Skuratovskii, A. Williams
76-96
A. V. Tarasevych
97-107
O. D. Trofymenko, A. V. Levchuk
PDF
108-114