№ 1/2 (2015)

Зміст

Інформація про Вісник

© Донецький національний університет, 2015
PDF

Математика

V.V. Bokhonko, B.V. Zabavsky
PDF
7-11
O.V. Domsha
12-14
I.O. Dohtieva
PDF
15-24
O.V. Ivanchenko, K.V. Smoktii
25-36
N.B. Ilash
PDF
37-45
V.O. Kraievskyi, V.M. Mikhalevich
PDF
46-52
H.V. Krainichuk
PDF
53-63
N.I. Lavrenko
64-68
A.M. Romanov, A.V. Sagan
PDF
69-74
N.R. Ronska
PDF
75-77
O.O. Tarkovska
78-88
I.V. Fryz
PDF
89-96

Механіка

Yu.M. Kononov, O.O. Limar
97-108
Yu.M. Kononov, O.I. Fedorchuk
109-115
Yu.M. Kononov, V.P. Shevchenko, Yu.O. Dzhukha
116-125
V.E. Puzyryov, O.V. Kamynina, N.V. Savchenko
126-131
A.I. Chyzh
PDF
132-136